Technologie wspomagające – w jaki sposób przyczyniają się do aktywizacji osób niepełnosprawnych

aktywizacja niepełnosprawnych

Od kilku lat coraz głośniej mówi się o aktywizacji osób niepełnosprawnych, co można określić mianem zjawiska pozytywnego – nadal jednak osoby te muszą borykać się z licznymi barierami stworzonymi przez technologię, architekturę, czy też społeczeństwo. Czym jest aktywizacja osób niepełnosprawnych i jakie technologie ułatwią im codzienne funkcjonowanie na poziomie pełnoprawnych obywateli?

Aktywizacja osób niepełnosprawnych – czym jest i jakie przynosi korzyści?

Aktywizacją są wszelkie działania mające na celu ułatwienie osobom dotkniętym niepełnosprawnością znalezienia pracy, m.in. poprzez dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osoby chorej, prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje, czy też doradztwo zawodowe.

Osoby niepełnosprawne często borykają się na co dzień z uprzedzeniami, a także ze spadającym poczuciem własnej wartości – zatrudnienie takiej osoby da jej szansę na uzyskanie większej samodzielności finansowej.

Będzie to także możliwość przełamania stereotypów – osoba dotknięta niepełnosprawnością również może mieć wysokie kompetencje i efektywnie pracować, jeśli tylko pracodawca wyjdzie naprzeciw jej potrzebom.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych będzie sygnałem do wprowadzania kolejnych zmian, mających na celu poprawę jakości ich życia w kraju, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Podniesienie skuteczności tego typu działań powinno objawiać się poprzez edukowanie wszystkich osób, nie tylko tych objętych niepełnosprawnością. Pomóc w tym mogą materiały dostępne na stronie epale.ec.europa.eu/pl.

Jakie technologie otwierają niepełnosprawnym drzwi na rynek pracy?

Formy pomocy dla osób niewidomych

Popularnymi rozwiązaniami są urządzenia i aplikacje ułatwiające poszczególne czynności, takie jak korzystanie z komputera za pomocą programów typu Jaws lub Window Eyes. Są one kosztowne, lecz pojawiły się na szczęście darmowe oprogramowania, np. NVDA (ang. Non-Visual Desktop Access), które są równie wysokiej jakości, umożliwiając osobie niewidomej sterowanie urządzeniem za pomocą głosu.

Innym interesującym rozwiązaniem jest Braille Labeller, urządzenie umożliwiające wykonanie etykiet dla niewidomych na dowolny przedmiot. Etykieta nie zasłania grafiki pierwotnej, a urządzenie wykonuje ją praktycznie samodzielnie.

Jak pomóc niesłyszącym?

Osobom borykającym się z utratą słuchu wykonywanie poszczególnych czynności pomagają specjalne czujniki zamieniające sygnał dźwiękowy na świetlny, dzięki czemu mogą one w porę dostrzec nadchodzące zagrożenia i odpowiednio zareagować.

Istnieje również telefon służący osobom dotkniętym tzw. niedosłuchem przewodzeniowym. Ich zasada działania zakłada przesyłanie sygnału dźwiękowego wprost do ucha wewnętrznego poprzez przyłożenie słuchawki do kości czaszki.

aktywizacja osób niepełnosprawnych

Indywidualizacja technologii dla osób niepełnosprawnych

Jak istotne jest zróżnicowanie potrzeb osób z dysfunkcjami?

Rozwiązania mające na celu wspomaganie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i codziennym są godne pochwały, lecz pojawia się inny problem. Rozróżniamy liczne rodzaje niepełnosprawności, dzielimy je ze względu na choroby typu stwardnienie rozsiane, zanik mięśni, czy też dysfunkcje związane z utratą słuchu lub wzroku. Co to oznacza?

Najpopularniejsze obecnie urządzenia oscylują najczęściej wokół jednego rodzaju niepełnosprawności, podczas gdy zdarzają się osoby dotknięte kilkoma dysfunkcjami jednocześnie. Co więcej, zróżnicowany jest stopień niepełnosprawności, a na przestrzeni czasu może on ulegać zmianom.

ASTERICS – pomoc technologiczna na miarę potrzeb indywidualnych

W 2012 roku wypuszczono do pobrania pierwszą wersję platformy służącej do szybkiego tworzenia i integrowania rozwiązań stosowanych w technologii wspierającej ASTERICS (ang. “Assistive technology rapid integration and construction set”).

Jej głównym zadaniem jest spersonalizowanie dostępnych w ramach platformy czujników tak, aby osoby niepełnosprawne mogły samodzielnie lub z pomocą opiekuna dokładnie zoptymalizować działanie aplikacji w pełnej zgodzie z ich aktualnymi potrzebami. Dzięki platformie możliwe jest przełączanie się między prostymi kamerami internetowymi, a także złożonymi interfejsami, odpowiedzialnymi za przesyłanie informacji pomiędzy mózgiem a urządzeniem.

Niepełnosprawni w kulturze

Oprócz aktywizacji osób niepełnosprawnych w sferze zawodowej istotne staje się ich włączenie w tworzenie kultury zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Chodzi tutaj nie tylko o to, by ułatwić osobom z dysfunkcjami możliwość wejścia do teatru lub innego ośrodka kultury, lecz także zmienić nastawienie wobec nich i uaktywnić ich nie tylko jako odbiorców, lecz też jako artystów. Działania takie skutecznie przyczyniają się do podniesienia poczucia własnej wartości, poszerzenia horyzontów, a także ułatwienia kontaktu bezpośredniego ze sztuką, czy też zajęcia się twórczością własną.